Waar op letten bij ontbinding van woninghuur in geval van wanprestatie?

Ontbinding van de woninghuur in geval van wanprestatie

Zowel de verhuurder als de huurder kunnen de huurovereenkomst niet naar behoren uitvoeren, bijvoorbeeld door het niet nakomen van de herstellings- en onderhoudsplicht, het niet respecteren van het rustig huurgenot door de verhuurder of het niet betalen van de huur door de huurder. Als deze wanprestatie voldoende ernstig is, kan de Vrederechter de huur ontbinden lastens de partij die de wanprestatie heeft begaan. De Vrederechter kan de verhuurder of de huurder in voorkomend geval ook veroordelen tot een schadevergoeding.

De verhuurder kan worden veroordeeld tot het betalen van een vergoeding voor verminderd huurgenot, bijvoorbeeld wanneer ingevolge nalatig onderhoud of het uitblijven van herstellingen de woning ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard. Wanneer er zich gebreken aan het gehuurde voordoen, komt het er op aan om deze gebreken zo snel mogelijk te melden aan de verhuurder en hem te vragen om deze te herstellen.

Bij ontbinding lastens de huurder kan deze veroordeeld worden tot een wederverhuringsvergoeding die afhankelijk is van de tijd die de verhuurder nodig heeft om een nieuwe huurder te vinden, waarbij in voorkomend geval ook rekening wordt gehouden met de tijd die de verhuurder nodig heeft om bepaalde herstellingen uit te voeren.

In de meeste gevallen, wanneer geen grote herstellingen nodig zijn, wordt een wederverhuringsvergoeding van één of twee maanden huur toegekend.

Wanneer de huurovereenkomst wordt ontbonden lastens de huurder wegens wanprestatie vraagt de verhuurder best aan de Vrederechter om hem voorbehoud te verlenen om eventueel een vergoeding te vorderen voor huurschade.

Wanneer de huurovereenkomst werd ontbonden door de Vrederechter en de huurder vrijwillig vertrekt, doen partijen er goed aan om ook dan een plaatsbeschrijving bij uittrede op te maken.

Gerelateerd

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet…

Vastgoedmakelaar: exclusiviteit van de overeenkomst ook na stilzwijgende verlenging?

In een arrest van 19/05/2020 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat een vastgoedmakelaar en diens klant kunnen overeenkomen dat het exclusief karakter…

Uw woninghuurovereenkomst beëindigen in onderling overleg

Waar op letten bij het einde van woninghuur in onderling overleg? Verhuurder en huurder kunnen in beginsel zelf, in onderling akkoord, een einde stellen aan…