Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting

Arbitrage en bemiddeling zijn de twee meest gekende vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Deskundigen (arbiters) beslissen over het conflict.

Het voordeel is dat partijen zelf de arbiter of de arbiters kunnen benoemen. Om die reden worden vaak deskundigen in een bepaalde materie of personen met kennis van de gewoonten en gebruiken in een bepaalde sector benoemd.

Meestal gaat het om technische geschillen, zoals complexe bouwgeschillen, internationale engineering contracten, … maar ook bij bepaalde beroepsorganisaties of sectorfederaties wordt als voorwaarde gesteld dat geschillen tussen leden aan arbitrage moeten onderworpen worden. Denk bijvoorbeeld aan de Antwerpse diamantnijverheid. 

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij de oplossing voor het conflict niet wordt opgelegd door een rechter, een arbiter of een andere derde beslisser, maar waarbij de partijen zelf met de hulp van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar tot een oplossing komen voor hun geschil.

Het grote voordeel van een oplossing door bemiddeling is dat het resultaat relatief snel bereikt wordt, vaak goedkoper is dan een lange gerechtelijke procedure met onzeker resultaat.  Maar wellicht het grootste voordeel is dat de oplossing door de partijen zelf gedragen wordt.

Het voordeel van zowel bemiddeling als arbitrage is de vertrouwelijkheid van de procedure. 

Sommige van onze advocaten zijn erkend bemiddelaar. Uiteraard kunnen zij ook optreden als raadsman van een partij in een bemiddeling of arbitrage.

Ons kantoor is ook lid van vzw Uw Bemiddelaars, een landelijke organisatie die toepassing en kennis van bemiddeling promoot in alle maatschappelijke geledingen.