Woninghuur: wat doen bij het overlijden van de (ver)huurder?

oud overlijden

Overlijden van de verhuurder

Bij het overlijden van de verhuurder stopt de huurovereenkomst niet. De erfgenamen treden in de rechten en de verplichtingen van de verhuurder. De erfgenamen hebben geen andere mogelijkheden om de huur te beëindigen dan deze die de overleden verhuurder had.

Overlijden van de huurder

Bij het overlijden van de huurder stopt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen binnen die termijn hebben aangegeven dat zij de huurovereenkomst willen voortzetten.

Er kunnen zich dus twee situaties voordoen:

1° De erfgenamen willen de huur voortzetten.

Zij moeten dit laten weten aan de verhuurder en praktische schikkingen treffen, onder meer over de vrijgave van de huurwaarborg en het stellen van een nieuwe huurwaarborg.

2° De erfgenamen willen de huur niet voortzetten.

In dit geval zal de huurovereenkomst automatisch eindigen op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen zijn dan een vergoeding verschuldigd van één maand huur.

Wat als het gehuurde goed niet wordt ontruimd?

Wanneer het gehuurde niet is ontruimd tegen het einde van de tweede maand na het overlijden kan de verhuurder aan de Vrederechter vragen om een curator aan te stellen. De rechter zal dan ter plaatse een beschrijving maken van de aanwezige huisraad, geld en andere waarden die hij daar aantreft. Deze goederen zal hij bezorgen aan de curator die hij dan aanstelt. Deze curator heeft dan de mogelijkheid om de goederen vervolgens te verkopen. Na de beëindiging van zijn opdracht beslist de Vrederechter over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg.

Voor overeenkomsten gesloten vóór 01/01/2019, waarop het Vlaams Woninghuurdecreet niet van toepassing is, gelden andere regels.

In dat geval stopt de huurovereenkomst niet bij het overlijden van de huurder en moeten de erfgenamen de huurovereenkomst uitdrukkelijk opzeggen.

Meestal stelt zich geen probleem en stellen de erfgenamen en de verhuurder in samenspraak een einde aan de huurovereenkomst. Wanneer de erfgenamen echter onbekend zijn of geen actie ondernemen, kan de verhuurder aan de Vrederechter vragen om een voorlopig beheerder (beheerder of bewindvoerder ad hoc) aan te stellen die de opdracht krijgt om als tijdelijk vertegenwoordiger van de nalatenschap de huur te beëindigen en het pand te ontruimen. Deze maatregel werd ontwikkeld in de rechtspraak omdat er weinig wettelijke bepalingen ter zake zijn. De toepassingsmodaliteiten verschillen dan ook al naargelang het kanton waar ze worden toegepast.

Wat betreft eventuele schade aan het pand en de vrijgave van de huurwaarborg bij beëindiging van de huurovereenkomst, verwijzen wij graag naar volgende bijdrage.

Gerelateerd

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet…

Aanpassing van de normen van woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een belangrijk element van dat grondrecht betreft de woningkwaliteit. Iedere woning moet immers aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten…