Controleer uw algemene voorwaarden, ook B2B!

Beste Ondernemer,
Zijn uw algemene voorwaarden nog ‘up-to-date’? Bieden ze nog voldoende bescherming bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden?

De wetgever heeft het ondernemings- en contractenrecht recent grondig gewijzigd, waardoor vele algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet meer afdwingbaar (kunnen) zijn.

Hieronder treft u alvast enkele (niet-exhaustieve) voorbeelden aan:

  1. Is er een imprevisieclausule opgenomen die bepaalt dat er bij onvoorziene omstandigheden een aanpassing van de overeenkomst en de prijs kan worden opgelegd of dat hierover minstens moet worden heronderhandeld?
  2. Wordt er bepaald dat, als de koper niet meer aan bepaalde ratio’s (bv. liquiditeit, e.d.) voldoet, de lopende bestelling kan worden geannuleerd of opgeschort in afwachting van geschikte waarborgen?
  3. Heeft u een prijsherzieningsclausule opgenomen? Let op: als gevolg van de B2B-wet vermoedt men dat eenzijdige (prijs-)wijzigingen zonder geldige reden onrechtmatig zijn. Geef daarom steeds een geldige reden voor een eenzijdige prijswijziging, zoals: wijzigingen in de grondstofprijzen of de diensten van toeleveranciers of wetswijzigingen.
  4. Is de leveringstermijn voldoende ruim of (zelfs) niet-bindend, zodat in geval van een redelijke vertraging geen vertragingsboetes en/of de ontbinding van de overeenkomst opdoemen?
  5. Wordt er bepaald dat de niet-betaling van één vervallen factuur alle niet-vervallen facturen opeisbaar maakt?
  6. Wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald soort schade of maximale tussenkomst? Opgelet: als gevolg van de nieuwe B2B-wet vermoedt men dat elk beding dat de aansprakelijkheid beperkt voor de eigen opzet, zware fout of deze van de aangestelden onrechtmatig is; ook het recht op schadevergoeding in geval van wanprestatie mag niet op ongepaste of onredelijke wijze worden beperkt of uitgesloten.
  7. Wordt er gestipuleerd dat de koper bij niet-nakoming een forfaitair bedrag (bv. 20 %) verschuldigd is voor de geleden schade en gederfde winst? Opgelet: als gevolg van de nieuwe B2B-wet vermoedt men dat kennelijk onevenredige schadevergoedingsbedragen onrechtmatig zijn.

Laat zeker uw algemene voorwaarden tijdig nazien om te vermijden dat u straks voor verrassingen komt te staan en neem contact op met VOBIS advocaten.

Uw VOBIS- raadsman bekijkt dit graag samen met u.

Gerelateerd

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…

Duurzaam contracteren: een pleidooi voor de aanhef van de overeenkomst

Advocaten en juristen putten zich bij het opstellen van een overeenkomst uit in het bedenken van de meest onwaarschijnlijke scenario’s om zich vervolgens af te…

Nieuwe regels in B2B-relaties: Onrechtmatige contractuele bedingen

Op 4 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die in het Wetboek van economisch recht drie sets van nieuwe regels invoert voor…