icon-hamburger-5 icon-close-2

General Terms and Conditions

(Last updated on: 7 June 2020)

VOBIS is the brand name for VOF van Huffelen & Co (KBO 475.585.159) and BV Vigo (KBO 525.972.305), both companies having their registered office in 2100 Antwerp – Bisschoppenhoflaan 645 b. 3.

 • 01
  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ‘VOBIS’ onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.
 • 02
  De advocaten oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de deontologische regels, vastgesteld door de Orde van Vlaamse Balies.
 • 03
  Tenzij anders overeengekomen, worden onze prestaties in de regel verricht aan een vast uurtarief, te specifiëren bij aanvang van de opdracht. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen. De declaratie is opgebouwd uit het ereloon, vermeerderd met kantoorkosten (telefoon, telefax, papier, fotokopieën, enz...), en de door het kantoor gedragen externe kosten (bv. deurwaarderskosten, griffierechten, vertalingen, ...).
 • 04
  Gelden van derden bestemd voor de cliënt worden gestort op de derdenrekening van het kantoor, welke omwille van de dadelijke opvraagbaarheid geen rente oplevert. Het kantoor kan derdengelden bestemd voor de cliënt verrekenen met kosten- en ereloonnota’s.
 • 05
  Onze voorschot- en eindnota’s van kosten en erelonen zijn contant betaalbaar. Betaling van de nota veronderstelt aanvaarding van de daaraan gerelateerde werkzaamheden. 6. Het staat ons kantoor vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliënt in rekening te brengen dan wel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten. Bij nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een provisie op erelonen gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te leveren prestaties.
 • 06
  Het staat ons kantoor vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliënt in rekening te brengen dan wel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten. Bij nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een provisie op erelonen gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te leveren prestaties.
 • 07
  Behoudens tegenbewijs strekt het detail van de geleverde werkzaamheden tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. Alle prestaties en kosten worden door het kantoor nauwkeurig vastgesteld per dossier door de registratie op gedetailleerde timesheets, welke op eenvoudig verzoek van de cliënt beschikbaar zijn.
 • 08
  In geval van niet tijdige en/of volledige betaling van onze nota’s behouden wij ons het recht voor onze prestaties op te schorten tot volledige betaling van het openstaand saldo en is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo verschuldigd.
 • 09
  Voor zover bij de uitvoering van de opdrachten niet tot het kantoor behorende derden worden ingeschakeld zal zoveel mogelijk tevoren met de cliënt overleg worden gevoerd. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De cliënt machtigt ons bij deze eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens hem te aanvaarden.
 • 10
  Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het kantoor bereiken via post op het adres: 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 645 bus 3, via e-mail op het adres: info@vobis-law.be, via fax op het nummer: 03/355.23.63, of via telefoon op het nummer: 03/354.30.70.
 • 11
  De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, via de tussenkomst van makelaar Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor wordt beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren (max. 2.500.000,00 EUR per schadegeval). Voor de franchise (20% van het schadebedrag met een min. van 500,00 EUR en een max. van 2.500,00 EUR) en eventueel hogere schade wordt alle aansprakelijkheid uitgesloten. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van het kantoor verzekert, verleent dekking wereldwijd, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
 • 12
  De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 • 13
  Op onze opdrachten is Belgisch recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen welke hieruit voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 1. All assignments are exclusively accepted and executed by ‘VOBIS’ subject to the explicit applicability and acceptance of these General Terms and Conditions. Derogations from these Terms and Conditions can only be made in writing.
 2. We carry out our work in accordance with the ethical rules established by the Flemish Bar Association (OVB).
 3. Unless otherwise agreed, our work is carried out for a fixed hourly rate, to be specified at the start of the assignment. The rates can be modified annually in accordance with index and market evolutions. Billing comprises our fee plus administrative costs (communications, photocopies, postage, etc. …), and expenses (e.g. bailiff’s costs, court fees, translations, …).
 4. Third party payments are to be deposited to our escrow account, that is non-interest bearing as funds must be available at any time. The office can set off escrow funds against invoices for expenses and fees.
 5. Our invoices are cash payable. Payment of the invoice implies acceptance of the related services.
 6. We are free to charge the client a retainer or to request payment of foreseeable expenses.
 7. We provide with our invoices or on request detailed timesheets and an overview of expenses
 8. In the event of late and/or incomplete payment of our invoices we reserve the right to suspend our activities until full payment of the outstanding balance. Interest for late payment of 8% per year, as well as a fixed charge of 10% of the outstanding balance, is owed without any prior notice of default.
 9. Insofar third parties are engaged in the execution of our assignments, any liability for shortcomings of such third parties is excluded. The client authorises us to accept any limitations of liability of third parties on his or her behalf.
 10. If you want more information or if you have a complaint you can contact us by post at our address (Bisschoppenhoflaan 645 b. 3, 2100 Antwerp (Belgium)), by e-mail (info@vobis-law.be), by fax (+32 (0)3 355 23 63), or by telephone (+32 (0)3 354 30 70).
 11. The firm has professional liability insurance via the Flemish Bar Association with Amlin Europe NV, having its registered office in 1210 Brussels, Koning Albert II-laan 9, through broker Vanbreda Risk & Benefits under policy number LXX034899. The firm’s professional liability is limited to the amount that the professional liability insurer will pay out in the event of a claim (max. EUR 2,500,000.00 per claim). All liability is excluded in respect of the excess (20% of the claim with a minimum of EUR 500.00 and a maximum of EUR 2,500.00) and any higher loss is excluded. Said insurance covers the firm’s professional liability and provides worldwide coverage, subject to reservation of clarifications and exceptions included in the civil liability for attorneys policy.
 12. The client can terminate our contract at any time by notifying the attorney in writing. We will present our final invoice of expenses and fees to the client until that time. We cannot claim compensation. Upon first request we will return the original documents to the client. We can terminate our contract at any time by notifying the client in writing. By doing so the attorney must ascertain the possibility for the client to obtain necessary assistance from another attorney in time.
 13. Our assignments are subject to Belgian law. All possible disputes ensuing therefrom will be adjudicated by the Courts of Antwerp, Antwerp Division.