Update Kansspelen 2021/07

kansspelen gokken casino speelhal

Actualiteit

Er viel weer heel wat te lezen over de kansspelsector de voorbije weken:

Superbet wordt hiermee marktleider in België.

Infiniti zal als nieuwe uitbater van het casino te Oostende gebruik kunnen maken van de vergunning vanaf 1 augustus 2021.

  • KSC, 02/07/2021: De zogenaamde ‘zwarte lijst‘ werd opnieuw bijgewerkt.

Het is uiteraard verboden om zonder vergunning kansspelen te exploiteren, zo ook online. Gokwebsites zonder vergunning komen dan ook op deze lijst. Ook als speler bent u strafbaar indien u op één van deze website speelt.

Een ode aan de flipperkast. U kan de tentoonstelling met 20 iconische pinball machines bezoeken of u kan de ruimte zelfs afhuren.

De tentoonstelling loopt van 8 mei tot 9 januari 2022. Neem voor meer informatie en tickets een kijkje op de website van de stad Hasselt.

  • KSC, 28/06/2021: Update Coronavirus: cafés en speelhallen geopend tot 01.00u. De sectorprotocollen kan u hier terugvinden.

 

Kansspelcommissie

Ook in de zomermaanden werkt de Kansspelcommissie door. Dit zijn de data van de komende vergaderingen:

  • 14/07/2021 (l)
  • 28/07/2021 (c)
  • 11/08/2021 (l)
  • 01/09/2021 (l)
  • 15/09/2021 (c)
  • 29/09/2021 (l)

(l) = loket-guichet (c) = Commissie-Commission

 

Wetgeving en Rechtspraak

  • In deze procedure bij de Raad van State (arrest 29 april 2021) gaat het over het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 ‘betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten’. Chaudfontaine Loisirs (Starcasino en casino Chaudfontaine-Luik) is de verzoekende partij. De Nationale Loterij komt tussen in de procedure.

Verzoekende partij werpt volgende 7 middelen op:

– het verschil in behandeling tussen enerzijds houders van een vergunning A+ of B+, en anderzijds houders van een vergunning F1+, op het vlak van de mogelijkheden om reclame te maken voor kansspelen die via informatiemaatschappij-instrumenten worden aangeboden. Hierover heeft de Raad van State reeds geoordeeld bij arrest van 6 februari 2020. Voor een uitgebreide bespreking, zie volgend artikel op onze website. Er is dus geen noodzaak meer om hierover uitspraak te doen.

– het verschil in behandeling tussen de vergunninghouders A+ en B+ enerzijds, en de Nationale Loterij anderzijds, aangezien het bestreden KB voor de Nationale Loterij geen voorwaarden vastlegt waaronder reclame mag worden aangeboden worden voor kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten, algemene regels vastleggen inzake de toegang tot de spelen, en controle van de identiteit en leeftijd van spelers opleggen, waaraan de aanvullende vergunninghouders dus wel moeten voldoen. Dit middel wordt afgewezen.

– Doordat, artikel 6, § 2 van het bestreden besluit de houders van een vergunning klasse A+ gelijk behandelt als houders van een vergunning van de klassen B1+ en F1+, doordat het namelijk de drie categorieën van vergunninghouders verplicht om elke tussenkomst van elektronische betaalsystemen te weigeren bij het opladen van speelrekeningen indien deze elektronische betaalsystemen toelaten dat de speler zijn kredietkaart gebruikt als stortingsmethode, terwijl de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23 van de Grondwet en de artikelen II.3 en II.4 van het wetboek economisch recht de regelgever verbieden om zonder redelijke verantwoording ongelijke gevallen gelijk te behandelen.  De Raad van State meent dat hieromtrent een prejudiciële vraag dient te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof.

– Doordat, artikel 6, § 1 van het bestreden besluit de houders van een vergunning klasse A+ gelijk behandelt als houders van een vergunning van de klassen B1+ en F1+, doordat het namelijk de drie categorieën van vergunninghouders een stortingslimiet oplegt van maximaal 500 euro per week per speler voor alle kansspelen en weddenschappen waaraan hij kan deelnemen, terwijl de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23 van de Grondwet en de artikelen II.3 en II.4 van het wetboek economisch recht de regelgever verbieden om zonder redelijke verantwoording ongelijke gevallen gelijk te behandelen”. Dit middel wordt afgewezen.

– In een vijfde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 60 van de kansspelwet en van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet. Het middel is gericht tegen artikel 11 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 dat zonder onderscheid de vergunninghouders A+, B+ of F1+ toelaat om spelers bonussen aan te bieden tot maximum 275 euro per maand. Bij arrest nr. 246.999 van 6 februari 2020 heeft de Raad van State artikel 11 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 vernietigd. In haar laatste memorie bevestigt de verzoekende partij dat er thans geen reden meer bestaat om nog uitspraak te doen over het vijfde middel.

– De verzoekende partij roept in een zesde middel de schending in van artikel 60 van de kansspelwet, van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet en van de vrijheid van ondernemen, zoals gewaarborgd in de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van economisch recht. Er wordt bijkomend onderzoek naar dit middel bevolen.

– Doordat, de artikelen 1 t.e.m. 12 van het bestreden besluit, teneinde het risico op gokverslaving in te dijken, de voorwaarden vastleggen waaronder reclame mag aangeboden worden voor kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten, algemene regels vastleggen inzake de toegang tot de spelen, en controle van de identiteit en leeftijd van spelers opleggen, waaraan de aanvullende vergunninghouders moeten voldoen; Terwijl, de gemeenschappen bevoegd zijn om preventieve maatregelen inzake verslaving te nemen en terwijl de bestreden bepalingen het aanbieden van de betrokken spelen en weddenschappen minder aantrekkelijk maken, terwijl het oordeel over de wenselijkheid van dat gevolg in de eerste plaats aan de gewestelijke wetgever toekomt, die krachtens artikel 3, eerste lid, 1°, van de bijzondere financieringswet bevoegd is voor het vaststellen van de aanslagvoet en de vrijstellingen van de belasting op de spelen en weddenschappen, zodat minstens de gemeenschappen en de gewesten hadden moeten worden betrokken bij de totstandkoming van het bestreden besluit. Het middel is ongegrond.

Bij arrest van 29 april 2021 oordeelt de Raad van State dat volgende vraag dien te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof:

“Schenden artikel 58, tweede lid van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals ingevoegd door artikel 37 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, en artikel 43/8 van de voormelde wet, zoals ingevoegd bij artikel 25 van de wet van 10 januari 2010, de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet en van de vrijheid van ondernemen, zoals gewaarborgd in de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van economisch recht, doordat artikel 58, tweede lid de betaling met kredietkaarten verbiedt voor alle kansspelen die worden geëxploiteerd via informatiemaatschappij-instrumenten en doordat artikel 43/8 de Koning niet machtigt om inzake de wijze van betaling een onderscheid te maken tussen houders van een vergunning klasse A+ en houders van een vergunning klasse B+ en F1+, terwijl volgens het eerste lid van artikel 58 het gebruik van kredietkaarten in kansspelinrichtingen klasse I is toegestaan, waardoor het een houder van een vergunning klasse A die beschikt over een vergunning klasse A+ niet is toegestaan om het gebruik van kredietkaarten toe te laten voor het aanbieden van hun kansspelen in de virtuele wereld?”

 

 

Gerelateerd

Advies burgemeester bij aanvraag vergunning C: terug naar af?

Met een arrest van 26 november 2020 vernietigt de Raad van State het KB van 11 oktober 2018 inzake de aanvraag vergunning C en het…

Gokwebsites : Arresten Raad van State van februari 2020 veranderen de spelregels

Kb van 25 oktober 2018 Op 1 juni 2019 trad het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 grotendeels in werking. Dit KB bepaalt de ‘voorwaarden…

Een wedstrijd organiseren op sociale media: een verboden loterij?

Dagelijks zien we wedstrijden als deze verschijnen op Instagram of Facebook waarbij gebruikers van sociale netwerken de kans krijgen om allerhande prijzen te winnen: Wat…