Advies burgemeester bij aanvraag vergunning C: terug naar af?

Met een arrest van 26 november 2020 vernietigt de Raad van State het KB van 11 oktober 2018 inzake de aanvraag vergunning C en het verplichte advies van de Burgemeester (Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C).

Het KB van 11 oktober 2018

Kansspelinrichtingen klasse III zijn inrichtingen waar ter plaatse te consumeren drank wordt verkocht en waar een beperkt aantal kansspelen wordt geëxploiteerd. Wie een zogenaamde vergunning C wenst te bekomen  voor dit soort kansspelinrichting, dient een advies van de burgemeester kunnen voorleggen.

Voor dat advies moest sinds november 2018 de burgemeester een typedocument gebruiken. Daarop werd onder meer vermeld of de aanvrager in de loop van de laatste vijf jaar een pv heeft gekregen voor ordeverstoring, voor inbreuken op de kansspelwet ten opzichte van minderjarigen of voor inbreuken op de drankwetgeving. Er werd ook vermeld of er  al dan niet bezwaar was bij de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in de drankgelegenheid. Bezwaren moest men motiveren.

Als bleek dat de gemeente gemotiveerde bezwaren had op basis van de aangehaalde pv’s, moest de kansspelcommissie de vergunning weigeren.
Gaf de burgemeester geen advies binnen twee maanden na de adviesaanvraag, dan ging men ervan uit dat het advies gunstig is en mag de aanvraagprocedure verdergaan. De aanvrager moest wel kunnen bewijzen dat hij effectief advies had gevraagd. Daarom moest hij zijn adviesaanvraag en de datum daarvan bij zijn vergunningsaanvraag voegen.

De Raad van State verwijst deze regelgeving nu naar de prullenbak en verklaart voormeld KB nietig.

Het arrest van 26 november 2020

Het KB wordt nietig verklaard omwille van volgende redenen:

  1. in het KB sprake is van twee kansspelen en twee kansspelen met verminderde inzet. Hiervoor was er ten tijde van het KB echter nog geen wettelijke basis.
  2. het KB bepaalt dat indien de gemeente gemotiveerde bezwaren heeft op basis van proces-verbalen, de Kansspelcommissie geen vergunning klasse C mag afleveren. Hierdoor wordt de facto een vetorecht toegekend aan de gemeente. Dit is in strijd is met de beoordelingsvrijheid van de Kansspelcommissie (cfr. art. 21 Kansspelwet).

Wat nu?

De vraag was of dit arrest gunstig is voor de kansspelsector en in het bijzonder voor de aanvrager.

Enerzijds kan niet worden ontkend dat het KB van 11 oktober 2018 een te grote beslissingsmacht bij de Burgemeester had gelegd.

Voortaan zal bij de aanvraag nog steeds een advies moeten worden gevoegd van de burgemeester van de gemeente/stad waar de kansspelinrichting wordt geëxploiteerd. De draagwijdte van de adviezen van de burgemeesters wordt echter beperkt. De Burgemeester heeft niet langer een vetorecht. In die zin is het arrest alvast toe te juichen.

Anderzijds gaf het KB de aanvrager ook enige rechtszekerheid. Gaf de burgemeester geen advies binnen twee maanden na de adviesaanvraag, dan ging men ervan uit dat het advies gunstig is en mag de aanvraagprocedure verdergaan. De vrees was dan ook of we nu terug gaan vervallen in situaties zoals in het verleden waar een Burgemeester consequent weigert een advies te verlenen, dit om de facto de toekenning van de vergunning te vertragen dan wel te verhinderen. Ook is de vraag welk document de aanvrager dient te gebruiken. Er is immers geen enkele vormvereiste meer voor de adviezen.

De Kansspelcommissie meldde daaromtrent alvast dat zij het oude typedocument zal blijven aanvaarden, maar zij dringt er bij de burgemeesters op aan om bij het gedeelte ‘bezwaren’ expliciet te vermelden of, volgens hen, al dan niet aan de wettelijke voorwaarden wat betreft de exploitatie van het café is voldaan.

Wat de termijn van 2 maanden betreft, liet men weten dat de Kansspelcommissie bij haar beoordeling de werkwijze zal blijven hanteren dat – bij gebreke aan een advies binnen de twee maanden na de aanvraag ervan – de procedure tot toekenning van de vergunning kan worden voortgezet.

 

 

Gerelateerd

Update Kansspelen 2021/07

Actualiteit Er viel weer heel wat te lezen over de kansspelsector de voorbije weken: De Tijd, 15/07/2021: Waterland verkoopt Napoleon Games aan Roemeense sectorgenoot Superbet…

Gokwebsites : Arresten Raad van State van februari 2020 veranderen de spelregels

Kb van 25 oktober 2018 Op 1 juni 2019 trad het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 grotendeels in werking. Dit KB bepaalt de ‘voorwaarden…

Een wedstrijd organiseren op sociale media: een verboden loterij?

Dagelijks zien we wedstrijden als deze verschijnen op Instagram of Facebook waarbij gebruikers van sociale netwerken de kans krijgen om allerhande prijzen te winnen: Wat…