alcoholslot

Rechters hebben de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen.

Indien een alcoholslot wordt opgelegd impliceert dit dat de veroordeelde bestuurder enkel een voertuig mag besturen dat voorzien is van een alcoholslot.

Maar wat houdt zo’n alcoholslot concreet in? In welke gevallen is de rechter verplicht om het alcoholslot op te leggen? En hoeveel bedraagt de kostprijs ervan?

Het alcoholslot in concreto

Een alcoholslot is een toestel dat in het voertuig wordt ingebouwd en wordt verbonden met de startmotor van het voertuig.

Om het voertuig te kunnen opstarten moet de bestuurder eerst in het alcoholslot blazen.

Het alcoholslot meet vervolgens de hoeveelheid alcohol.

Enkel wanneer de bestuurder een negatieve alcoholtest aflegt (minder dan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (UAL) of minder dan 0,2 promille alcohol in het bloed) zal het voertuig gestart kunnen worden.

Niet enkel bij het starten van de motor, maar ook tijdens het rijden kan het alcoholslot op verschillende ogenblikken aan de bestuurder vragen om opnieuw te blazen.

Op die manier worden de nodige garanties gewaarborgd. Indien een positieve alcoholtest wordt waargenomen zal de motor immers afslaan.

Wanneer is een alcoholslot verplicht?

Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden moet gekeken worden naar de datum van de feiten.

  • De feiten zijn gepleegd voor 1 juli 2018

Indien de feiten gepleegd zijn voor 1 juli 2018 kan de rechter in geval van lichte intoxicatie (vanaf 0,35 mg/UAL), dronkenschap of herhaling een alcoholslot opleggen.

Hij is hiertoe echter niet verplicht. De rechter heeft de vrije keuze.

Het alcoholslot kan worden opgelegd van één jaar tot drie jaar of levenslang.

  • De feiten zijn gepleegd vanaf 1 juli 2018

In geval van lichte intoxicatie (vanaf 0,35 mg/UAL) of dronkenschap blijft de rechter de vrije keuze behouden en is hij niet verplicht om een alcoholslot op te leggen.

In geval van zware intoxicatie (vanaf 0,78 mg/UAL) heeft de rechter geen keuzevrijheid en is hij in principe verplicht een alcoholslot op te leggen. Enkel wanneer de rechter expliciet motiveert kan hij van deze verplichting afwijken.

In geval van recidive beschikt de rechter zelfs niet over een afwijkingsmogelijkheid. Er is sprake van recidive wanneer een bestuurder binnen de drie jaar opnieuw wordt veroordeeld voor een alcoholintoxicatie van 0,50 mg/UAL of 1,2 promille. In dat geval moet de rechter een alcoholslot opleggen.

Het alcoholslot kan steeds voor één jaar tot drie jaar of levenslang worden opgelegd.

Verder kunnen rechters beslissen om bepaalde voertuigcategorieën niet met een alcoholslot uit te rusten. Dit is echter enkel mogelijk voor voertuigcategorieën waarmee de overtreding niet werd begaan. In geval van recidive is dit zelfs niet mogelijk.

Feitelijk verval

Beschikt de bestuurder die tot een alcoholslot werd veroordeeld ook over een andere oplossing dan de plaatsing van een alcoholslot?

Ja, zo kan de tot een alcoholslot veroordeelde bestuurder ervoor opteren om zijn rijbewijs in te leveren voor de duur van het alcoholslot. Op die manier wordt in een feitelijk verval voorzien voor de duurtijd van het opgelegde alcoholslot.

Het omkaderingsprogramma

Indien een alcoholslot wordt opgelegd ontvangt de bestuurder een officiële kennisgeving van deze veroordeling via het Openbaar Ministerie. Bij deze kennisgeving wordt een lijst gevoegd met de erkende dienstencentra en omkaderingsinstellingen.

Buiten plaatsing van het alcoholslot dient de bestuurder immers ook een omkaderingsprogramma te volgen bij een erkende omkaderingsinstelling.

Dit omkaderingsprogramma omvat:

– een inleidend begeleidingsgesprek;

– een opleiding omtrent de gebruiksmodaliteiten van het alcoholslot;

– het stipt aanbieden bij het dienstencentrum voor het downloaden, uitlezen en analyseren van de gegevens van het alcoholslot;

– opvolgende begeleidingsgesprekken;

– het volgen van een vorming;

– een afrondingsgesprek.

De kostprijs van het alcoholslot

Aan het alcoholslot is een (groot) financieel kaartje verbonden.

Zo is er niet allen de kost van het alcoholslot, maar ook de kost van het omkaderingsprogramma.

De kostprijs van het alcoholslot varieert naar gelang men kiest voor de aankoop dan wel voor de huur van een alcoholslot.

De huur van het alcoholslot bedraagt tussen 2.981,32 EUR (voor één jaar) en 5.561,69 EUR (voor drie jaar).

De aankoop van het alcoholslot varieert tussen 2.546,00 EUR (voor één jaar) tot 4.090,00 EUR (voor drie jaar).

De kosten van het omkaderingsprogramma bedragen 1.100,00 EUR voor een periode van één jaar. Per bijkomend jaar is er een bedrag van 250,00 EUR verschuldigd. Extra begeleidingsgesprekken en/of analyse van de bijkomende gegevens bedragen 60,00 EUR.

Sanctie

In geval van niet naleving van de voorwaarden van het opgelegde programma zal het Openbaar Ministerie op de hoogte worden gebracht. Deze kan beslissen om de betrokkene opnieuw te dagvaarden.

In geval het niet (correct) naleven van de aan het alcoholslot opgelegde voorwaarden riskeert men een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 500,00 EUR tot 2.0000,00 EUR (beide te vermenigvuldigen met opdeciemen, thans maal 8) en een rijverbod van minimum dezelfde periode als de periode van het opgelegde alcoholslot.

Indien een alcoholslot werd opgelegd heeft u er dan ook alle belang bij om het programma en de hieraan verbonden voorwaarden correct na te leven.

Wij staan u graag bij in geval van bijkomende vragen en/of problemen aangaande het alcoholslot.

Gerelateerd

Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod. Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht…

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt: “De eigenaar of de houder van het motorrijtuig…

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten…