Gokwebsites : Arresten Raad van State van februari 2020 veranderen de spelregels

gokwebsites

Kb van 25 oktober 2018

Op 1 juni 2019 trad het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 grotendeels in werking. Dit KB bepaalt de ‘voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten’ (BS 31 oktober 2018).

Het doel van dit KB is om gokverslaving zo veel als mogelijk tegen te gaan. Om dit doel te bereiken legt de wetgever strikte regels op inzake reclame èn moeten de spelen op een zodanige manier worden aangeboden, dat spelers tegen zichzelf worden beschermd.

Zo mogen goksites online enkel reclame maken op de vergunde website waarop ze de spelen aanbieden, of via gepersonaliseerde reclame.

Ook de inhoud van deze reclame wordt aan banden gelegd. Winstkansen mogen niet overdreven worden en men mag niet aanzetten tot overmatig spelen. De reclame mag niet de indruk wekken dat het spel een oplossing biedt voor financiële en persoonlijke problemen of dat het een alternatief vormt voor werken en sparen. De reclame mag evenmin inspelen op de sociaal zwakkeren. Er mag geen promotie worden gemaakt voor leningen die men kan aangaan om te spelen. Ook mag men geen sporters of sportclubs tonen die deelnemen aan weddenschapen of kansspelen.
De reclameboodschap moet ook telkens aangeven vanaf welke leeftijd men aan het online spel kan deelnemen, en duidelijk ‘Gok met mate’ vermelden.

Reclame voor online spelen tijdens live-uitzendingen van sportwedstrijden is niet toegelaten. Noch op tv, noch op radio, noch online. Voor en na de wedstrijd kan het wel nog. Reclame tijdens en in een tijdspanne van 15 minuten voor en na een kinder- of jeugdprogramma is niet toegelaten.

Het KB maakte wel op diverse plaatsen een onderscheid tussen online sportweddenschappen (vergunning F+) en online kansspelen (vergunningen A+ en B+). Zo kon voor de sportweddenschappen reclame pas vanaf 20 uur,  maar was deze bij overdag uitgezonden sportwedstrijden wel degelijk toegelaten volgens het KB. Over dit onderscheid verder meer.

Openbaar Standpunt Kansspelcommissie

Ten gevolge van het KB van 25 oktober 2018, dat grotendeels in werking trad in juni 2019, kwam de Kansspelcommissie met een zeer uitgebreid Openbaar Standpunt van 11 december 2019.

In dit standpunt legde de Kansspelcommissie verder uit hoe men de bepalingen van het KB zal toepassen. Concreet worden de in het KB gebruikte termen zoals ‘reclame’, gepersonaliseerde reclame’ en ‘kansspelen’ verder toegelicht en wordt ook de inhoud van de reclame, wat volgens de Kansspelcommissie kan en wat niet kan, verder toegelicht.

Om als organisator van online kansspelen na te gaan wat vandaag de dag wel of niet kan, moet u rekening houden met de Kansspelwet, de KB’s die uitvoering geven aan deze wet, de standpunten van de Kansspelcommissie, alsook de arresten van de Raad van State.

Arresten Raad van State van 6 februari 2020

De Raad van State heeft bij arresten van 6 februari 2020 inzake ROCOLUC (reclame) en FREMOLUC (bonussen) grote delen van het KB van 25 oktober 2018 vernietigd.

– Rocoluc (reclame)

In deze procedure argumenteerde Rocoluc dat het KB een schending uitmaakt van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet (principes van gelijkheid en niet discriminatie) omdat is voorzien in een niet gerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen enerzijds de A+ en B+ vergunninghouders en anderzijds de F1+ vergunninghouders. Het KB voorziet immers in heel wat beperkingen voor de eerste groep, doch niet voor de tweede groep.

Concreet: een F1+ vergunninghouder zou reclame kunnen maken via het internet, televisie, sponsoringcontracten met sportclubs en zelfs advertenties in het straatbeeld, waar dit alles volledig verboden wordt voor de A+ en B+ vergunninghouders.

De Raad van State kwam hierbij tot de conclusie dat er geen enkele verantwoording is voor deze verschillende behandeling waarin het KB voorziet ten nadele van de A+ en B+ houders.

Het verslag aan Koning wijst bovendien op een verhoogd risico op verslaving bij sportweddenschappen, in het bijzonder bij live weddenschappen. Als live gokken een verhoogd risico oplevert, ziet de Raad van State niet in waarom de reclame ook voor deze weddenschappen niet is beperkt.

De betreffende artikelen 1, lid 1 en 3, §§ 2 en 3 werden daarom vernietigd, aangezien zij een ongerechtvaardigd verschil in behandeling uitmaken tussen de A+, B+ en F1 + houders.

– Fremoluc (bonussen)

In deze procedure argumenteerde Fremoluc (een klasse III-vergunninghouder) dat de kansspelwetgeving een discriminatie inhoudt omdat de houders van een klasse A+, B+ of F1+-licentie wordt toegestaan reclame te maken door op hun eigen website bonussen aan te bieden tot een maximum van 275,- EUR per maand, terwijl de Kansspelwet niet toestaat dat dergelijke bonussen worden aangeboden voor kansspelen die in de reële wereld worden geëxploiteerd, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Art. 60 van de Kansspelwet bepaalt echter dat het verboden is kosteloos verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken aan te bieden (met een uitzondering voor de klasse I).

De Raad stelt dat hoewel het bovengenoemde artikel 60 is aangenomen op een moment dat de wetgever het systeem van aanvullende “+”-vergunningen nog niet had ingevoerd, de Raad niet inziet waarom het verbod op “geschenken” (lees: ‘bonussen’), ook niet zou gelden voor kansspelen en weddenschappen in digitale vorm.

Volgens de Raad kan de Belgische Staat dus niet worden gevolgd wanneer zij beweert dat de Kansspelwet van 7 mei 1999 een verbod bevat op het aanbieden van bonussen in de reële wereld, maar niet in de virtuele wereld. Gezien het algemene karakter van de bepalingen van artikel 60 en het feit dat dit artikel niet is gewijzigd door de wet van 10 januari 2010, om online spelen uit het toepassingsgebied ervan te halen, is het volgens de Raad passend om het aanbieden van “geschenken”, en dus ook bonussen, bij alle kansspelen die worden geëxploiteerd, online of offline, in de vestigingen van klasse II, III en IV te verbieden, met behoud van de uitzondering voor kansspelen klasse I.

Bovendien gaf de bovenvermelde wet van 7 mei 1999 de Koning niet de bevoegdheid om een specifiek regime in te stellen dat afwijkt van dit verbod op het aanbieden van “gratis geschenken” aan spelers.

De term ‘behalve op hun eigen site’, van artikel 5,° van het KB, alsook artikel 11 van het KB dat hiermee samenhangt, worden vernietigd.

Gevolg: opnieuw een gewijzigd wetgevend kader

De vernietiging door de Raad van State van verschillende artikelen van het KB van 25 oktober 2018, heeft grote gevolgen voor de aanbieder van online kansspelen.

Reclame

Zo heeft de organisator van online kansspelen sinds februari 2020 plots terug meer bewegingsvrijheid wat het reclamebeleid betreft.

Zo hoeft uw reclame zich bijvoorbeeld niet langer te beperken tot de eigen gokwebsite of tot gepersonaliseerde reclame.

Bonussen

Waar echter het KB (en de Kansspelcommissie) u nog toeliet om online bonussen aan te bieden, doch met de beperking dat dit enkel kon op de eigen goksite met een maximum van 275,- EUR per maand, is dit gelet op de recente rechtspraak van de Raad van State betwistbaar. De vraag is bovendien wat als bonus kan worden beschouwd, en wat niet.

De vraag is wat nieuw wetgevend initiatief in de toekomst zal brengen.

Om als organisator van online kansspelen na te gaan wat vandaag de dag wel of niet kan, moet u rekening houden met de Kansspelwet, de KB’s die uitvoering geven aan deze wet, de standpunten van de Kansspelcommissie, alsook de arresten van de Raad van State.

Ons kantoor adviseert u dan ook graag bij het leggen van deze complexe en steeds wijzigende puzzel. Aarzel niet om hieromtrent contact op te nemen met Stéphane Gevers.

Gerelateerd

Update Kansspelen 2021/07

Actualiteit Er viel weer heel wat te lezen over de kansspelsector de voorbije weken: De Tijd, 15/07/2021: Waterland verkoopt Napoleon Games aan Roemeense sectorgenoot Superbet…

Advies burgemeester bij aanvraag vergunning C: terug naar af?

Met een arrest van 26 november 2020 vernietigt de Raad van State het KB van 11 oktober 2018 inzake de aanvraag vergunning C en het…

Een wedstrijd organiseren op sociale media: een verboden loterij?

Dagelijks zien we wedstrijden als deze verschijnen op Instagram of Facebook waarbij gebruikers van sociale netwerken de kans krijgen om allerhande prijzen te winnen: Wat…