De impact van het coronavirus op uw pakketreis

pakketreis

U boekte reeds enige tijd geleden een georganiseerde reis of pakketreis, waarbij bv. zowel vervoer als logies inbegrepen zijn.

Ingevolge het coronavirus werd deze reis plots door de reisagent geannuleerd.

Is een dergelijke annulering mogelijk? Heeft u recht op terugbetaling van de prijs, al dan niet met schadevergoeding? Wat als de organisator u een alternatief reisvoorstel doet?

Om het antwoord op deze vragen te kennen, is het tijdstip van annulering cruciaal.

Situatie voor 20 maart 2020

Conform de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten kan de organisator of reisagent de pakketreisovereenkomst slechts in twee gevallen opzeggen:

  • als het in de overeenkomst vastgestelde minimumaantal deelnemers voor uitvoering van de pakketreis niet wordt gehaald;
  • bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die de organisator verhinderen om de reis uit te voeren.

In beide gevallen heeft u geen recht op een schadevergoeding.

Mogelijks zal de reisagent u wel een alternatief voorstellen. Als reiziger bent u niet verplicht om hierop in te gaan. Aanvaardt u het alternatief niet, dan dient de reisorganisator u de bedragen die u voor de pakketreis heeft betaald volledig terug te betalen. De betaling dient zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen de 14 dagen na de opzegging van de pakketreisovereenkomst te gebeuren.

Situatie vanaf 20 maart 2020

Sinds 20 maart 2020 gelden er evenwel andere richtlijnen.

Vanaf 14 maart 2020 heeft de FOD Buitenlandse zaken immers alle reizen naar het buitenland afgeraden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

Ten gevolge van deze beslissing volgde op 19 maart 2020 een ministerieel besluit (http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/20_2.pdf#Page1) dat de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende drie maanden opschort.

In de periode van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020 kunnen reisorganisatoren de reizigers die bij hen een pakketreis hebben geboekt en die omwille van de uitbraak van het coronavirus werd geannuleerd een tegoedbon bezorgen ter waarde van het betaalde bedrag voor de pakketreis in plaats van hen dat bedrag te moeten terugbetalen.

Deze tegoedbon dient aan specifieke voorwaarden te voldoen:

– de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het reeds door de reiziger betaalde bedrag;

– aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

– de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;

– de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Indien de tegoedbon aan al deze voorwaarden voldoet kan u deze als reiziger niet weigeren.

Bovendien is het compensatiesysteem gedekt door een garantiefonds. Als de organisator of reisagent failliet gaat, wordt de consument betaald door het garantiefonds.

Toekomst(ige wijzigingen)?

De situatie is echter onderhevig aan wijzigingen en verandert van dag tot dag.

De Europese Commissie liet reeds verstaan dat deze regeling in principe niet volstaat. De Europese wetgeving schrijft immers voor dat de consument de vrije keuze moet krijgen tussen een voucher en terugbetaling.

Zo werd eind maart 2020 reeds een nieuw koninklijk besluit aangekondigd, waarbij consumenten onder specifieke voorwaarden (toch?) aanspraak kunnen maken op volledige terugbetaling van de betaalde sommen indien de reis als gevolg van het coronavirus werd geannuleerd. Dit besluit werd echter nog (steeds) niet gepubliceerd.

Het is echter duidelijk dat bij annuleringen na 19 juni 2020 de reiziger niet langer verplicht kan worden een tegoedbon te aanvaarden. Vanaf deze datum kunnen reizigers dan ook terugbetaling eisen.

Wat indien u zelf annuleert?

Er kunnen zich ook andere situaties voordoen. Werd het bijvoorbeeld duidelijk dat bepaalde activiteiten op uw reis onmogelijk konden doorgaan, waardoor u zelf de beslissing nam om de gehele reis te annuleren?

Kan u dan aanspraken maken op terugbetaling van de prijs, al dan niet met schadevergoeding? Moet u een alternatief reisvoorstel aanvaarden?

Bij al deze vragen staan wij u graag bij voor bijkomend overleg en adviseren wij u graag verder met betrekking tot uw specifieke situatie.

Gerelateerd

COVID-19: een actuele stand van zaken

In een vorig artikel stipten wij reeds de juridische gevolgen van het coronavirus aan. De situatie blijft echter onderhevig aan wijzigingen en ook de koninklijke…

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…