De elektronische betekening door de gerechtsdeurwaarder

elektronische betekening

Met de Potpourri-wet van 4 mei 2016 werd een bijkomende manier van betekening geïntroduceerd, met name de elektronische betekening. 

Deze betekening op elektronische wijze maakt het mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder betekent aan het gerechtelijk elektronisch adres ofwel aan het adres van elektronische woonstkeuze. 

 

Het gerechtelijk elektronisch adres en het adres van elektronische woonstkeuze 

Het gerechtelijk elektronisch adres betreft het unieke, door de overheidsdiensten toegekende elektronisch postadres aan elke natuurlijke persoon en rechtspersoon. 

Bij gebreke aan een gerechtelijk elektronisch adres kan de betekening ook geschieden op het adres van elektrische woonstkeuze. Dit adres wordt niet door de overheid toegekend en kan dus een gewoon e-mailadres zijn. Deze betekening kan enkel gebeuren mits voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde.  

De gerechtsdeurwaarder kiest steeds hoe hij betekent, met name op elektronische wijze dan wel aan persoon. In strafzaken kan het Openbaar Ministerie echter eisen dat de betekening aan persoon gebeurt. 

Centraal register 

Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt het ‘Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders’ opgericht.  

Het centraal register kan worden geraadpleegd door magistraten, griffiers, parketsecretarissen en gerechtsdeurwaarders. 

Magistraten, griffiers en parketsecretarissen kunnen dit enkel indien het binnen hun territoriale bevoegdheid valt.  

Gerechtsdeurwaarders hebben toegang tot het centraal register op voorwaarde dat het gaat om elektronische betekeningen die zij hebben uitgevoerd. 

De procedure: bericht van bevestiging en 24 urenregel 

Indien de gerechtsdeurwaarder wenst te betekenen aan het gerechtelijk elektronisch adres verzendt hij langs elektronische weg het bericht tot betekening. 

Indien de gerechtsdeurwaarder wenst te betekenen op het adres van elektronische woonstkeuze verstuurt hij het verzoek tot toestemming tot betekening aan de geadresseerde. Voor deze wijze van betekening is immers een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde vereist.   

In beide gevallen zal de gerechtsdeurwaarder binnen 24 uur na de verzending van het bericht tot betekening op elektronische wijze of het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze een bericht van bevestiging van betekening van het centraal register ontvangen. 

Binnen 24 uur na de verzending van het bericht tot betekening op elektronische wijze of het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze laat het centraal register een bericht van bevestiging van betekening aan de gerechtsdeurwaarder toekomen die de akte heeft betekend. 

Hieruit blijkt de daadwerkelijke betekening. 

Bij gebreke aan een bericht van bevestiging van betekening binnen 24 uur wordt de betekening op elektronische wijze als onmogelijk beschouwd. Er zal dan alsnog op een andere wijze moeten worden betekend. 

Indien de geadresseerde de akte effectief opent zal de gerechtsdeurwaarder een bericht van opening ontvangen. Als er geen bericht van opening binnen 24 uur plaatsvindt wordt een brief per gewone post verzonden met de melding dat een elektronische betekening heeft plaatsgevonden. In dat geval zal de betekening wel geldig zijn. 

Inwerkingtreding? 

De inwerkingtreding was voorzien op 31 december 2016, maar heeft enige vertraging opgelopen. 

Zo bleven de nodige ICT-voorbereidingen lange tijd uit.

Middels KB van 14 juni 2017 werd de inwerkingtreding vervolgens bepaald op 2 juli 2017.

Het staat vast dat deze elektronische wijze van betekening een goede stap vooruit is inzake de digitalisering van justitie. Zo zullen akten sneller en efficiënter worden teruggevonden en wordt de kans op verlies erg beperkt. 

De toekomst zal echter moeten uitwijzen of deze wijze van betekening frequent(er) zal worden toegepast.  

Gerelateerd

COVID-19: een actuele stand van zaken

In een vorig artikel stipten wij reeds de juridische gevolgen van het coronavirus aan. De situatie blijft echter onderhevig aan wijzigingen en ook de koninklijke…

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…