Aanpassing van de normen van woningkwaliteit

woningkwaliteitIedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting.
Een belangrijk element van dat grondrecht betreft de woningkwaliteit. Iedere woning moet immers aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit voldoen.

Voor 1/1/2021:
Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode vermeldt tien categorieën waaraan elke woning moet voldoen.
Om te weten of uw woning voldoet aan deze essentiële kwaliteitsvereisten vindt een onderzoek door een woningcontroleur plaats. Bij dergelijk onderzoek wordt gewerkt met een technisch verslag en met strafpunten.
Zo krijgt elk vastgesteld gebrek een bepaald aantal strafpunten, afhankelijk van de ernst en de soort van het gebrek. Zo geldt een gebrek van categorie I voor één strafpunt, een gebrek van categorie II voor drie strafpunten, een gebrek van categorie III voor negen strafpunten en een gebrek van categorie IV voor vijftien strafpunten.
Van zodra een woning vijftien of meer strafpunten behaalt, wordt een conformiteitsattest geweigerd of kan de woning ongeschikt worden verklaard.

Vanaf 1/1/2021:

 • Drie categorieën van gebreken
  Vanaf 1 januari 2021 worden de categorieën van gebreken in de Vlaamse Wooncode ingeschreven en wordt het aantal categorieën beperkt tot drie.
  Deze gebreken omvatten:
  (i) gebreken van categorie I: dit betreft kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken;
  (ii) gebreken van categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; en
  (iii) gebreken van categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.
  Een gebrek wordt in een bepaalde categorie ondergebracht op basis van de aard van het individuele gebrek.
  De gebreken van categorie I betreffen kleine gebreken. Een woning met enkele kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar. Wel wordt voor deze gebreken in een waarschuwingsprocedure voorzien. Zo worden eigenaar en bewoner van de betreffende woning geïnformeerd en kan de geldigheidsduur van het conformiteitsattest worden beperkt. Indien er echter 7 gebreken van categorie I worden weerhouden geldt dit als een gebrek van categorie II.
  Gebreken van categorie II brengen een ongeschiktheid van de woning met zich mee.
  Een woning met een gebrek van categorie III is zowel ongeschikt als onbewoonbaar.
  Elke woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO).
 • Einde strafpuntensysteem
  Verder wordt het systeem van de strafpunten afgeschaft. Zo zal er niet langer een aantal strafpunten worden vermeld, maar wordt het aantal gebreken van elke categorie opgesomd.
 • Herwerking technisch handboek woningkwaliteit
  Het technisch handboek werd herwerkt en werd in het Ministerieel Besluit van 26 november 2020 opgenomen.
  Dit handboek is een uitgebreid document met duidelijke technische richtlijnen en toelichting, dat voorbeelden van gebreken bevat, maar ook foto’s en schema’s van situaties op oplossingen.
  Dit technisch handboek bakent duidelijke(re) grenzen af en men streeft met deze herwerking expliciet naar meer uniformiteit.
  Ook online als toepassing kan u dit handboek terugvinden.
 • Positieve evolutie?
  Het systeem van de strafpunten was reeds lange tijd ingeburgerd en gaf vaak snel een duidelijk beeld van de fysieke kwaliteit van een woning.
  Het nieuwe systeem is dan ook aanpassen. Zo dringt een grondigere analyse van het verslag van de woningcontroleur zich op, nu de verschillende gebreken per categorie overlopen moeten worden alvorens de ernst van de gebreken kan worden ingeschat.
  Ook voor de woningcontroleurs brengt dit nieuwe systeem grote aanpassingen met zich mee. Zij zullen meer vrijheid genieten bij de beoordeling van de mogelijke gebreken en bij de beslissing tot welke categorie deze gebreken behoren.
  Door de invoering van deze nieuwe normen werd getracht om meer uniformiteit en eenheid te creëren, doch de praktijk zal moeten aantonen of dit ook effectief het geval is en of deze betrachting behaald kan worden.

Heeft u vragen bij deze nieuwe woningkwaliteitsnormen of werd uw woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard? Aarzel dan niet om ons te contacteren; VOBIS Advocaten staat u hier graag bij.

Gerelateerd

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet…

Vastgoedmakelaar: exclusiviteit van de overeenkomst ook na stilzwijgende verlenging?

In een arrest van 19/05/2020 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat een vastgoedmakelaar en diens klant kunnen overeenkomen dat het exclusief karakter…